ด้วยเกียรติคุณซึ่งได้บำเพ็ญประโยชน์แก่สังคมและเพื่อนมนุษย์เป็นเวลายาวนานชีวิจมหาลัยในบั้นปลายจึงประสบความรุ่งเรืองสูงสุด เริ่มตั้งแต่ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นสมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญ ในปี พ.ศ.2502 และได้รับเชิญเป็นอาจารย์ผู้บรรยายในคณะวารสารศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ นอกจากนี้ มาลัยยังได้รับเกียรติสูงสุดซึ่งนักหนังสือพิมพ์น้อยคนจะพึงได้รับ นั่นก็คือ ได้รับพระราชทานปริญญาบัตรวารสารศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ในปีพ.ศ.2505 อีกด้วย

ในด้านครอบครัว มาลัยมีบุตรซึ่งเกิดจากสงวน ชูพินิจ 5 คน คือ
1. นายสุคต ชูพินิจ
2. นายกิตติ ชูพินิจ
3. นางขนิษฐา ณ บางช้าง
4. นางโสมนัส นครจารุพงศ์
5. นางสาวสมาพร ชูพินิจ